Ochrana a zpracování osobních údajů

 

Klademe velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů a vypořádání se s nimi v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména v souladu s nařízením o obecné ochraně údajů ze dne 27. dubna 2016 ("GDPR"). Naším cílem je poskytnout Vám kompletní informace a kontrolu týkající se zpracování Vašich údajů a dostupnost nástrojů, které vám umožní využívat práva vyplývající ze zákona.
Níže uvádíme informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, jak se staráme o jejich bezpečnost a s kým jejich sdílíme. Pokud máte další otázky týkající ochrany osobních údajů, napište nám na email: 

obchod@albron.cz

 

Využíváme Vaše osobní údaje, protože jste se rozhodli nakupovat v našem internetovém obchodě www.albron.cz, nebo jste souhlasili se zasíláním obchodních informací prostřednictvím e-mailu na zadanou emailovou adresu.

 

Správcem Vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Albron s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha 2 , IČO: 285 27 101 (dále jen: „správce“).

 

Kontaktovat nás ohledně osobních údajů můžete zde:

adresa: Albron s.r.o., Vyšehradská 1349/2 Praha 2  128 00

email: obchod@albron.cz

telefon: +420 733 142 704

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Pokud využijete služby našeho obchodu, zpracujeme Vaše osobní údaje pro následující účely:

a) Za účelem uzavření kupní smlouvy o prodeji zboží z www.albron.cz
  - základ pro zpracování Vašich údajů bude v tomto případě smlouva uzavřena s Administrátorem prostřednictvím souhlasu s Obchodními pravidly. V tomto ohledu budeme požadovat data pouze v rozsahu nezbytném pro provedení smlouvy o prodeji a dodání zakoupeného zboží.

b) Aby bylo možné spravovat Váš účet v obchodě - základem pro zpracování vašich údajů bude v tomto případě smlouva uzavřena s Administrátorem vytvořením účtu a souhlasu s Obchodními podmínkami obchodu. Vytvoření účtu v obchodě vám také umožní přístup k poskytnutým údajům včetně historie nákupů a provedení určitých práv souvisejících se zpracováním údajů.

c) Uplatnění reklamace na zboží zakoupené na www.albron.cz  - Poskytnutí údajů v reklamačním formuláři je povinné pro řádné posouzení Vaší reklamace a jsou požadována data sloužící pouze k posouzení reklamace a komunikaci ohledně stavu reklamace.

d) Pokud vyjádříte váš samostatný souhlas, zašleme na poskytnutou emailovou adresu obchodní informace týkající se zboží nabízeného k prodeji v obchodě včetně propagačních nabídek - v tomto případě je základem pro zpracování Váš souhlas, který není povinný a můžete jej kdykoliv odvolat kontaktem na výše uvedenou adresu (písemně, či emailem na obchod@albron.cz ). Odstoupení od souhlasu nemá vliv na správnost zpracování dat v období před jeho odebráním. 

e) Pokud vyjádříte Váš samostatný souhlas, zašleme na Vaše poskytnuté telefonní číslo obchodní informace včetně propagačních nabídek - v tomto případě je základem pro zpracování Váš souhlas, který není povinný a můžete jej kdykoliv odvolat, třeba kontaktem na výše uvedené údaje. Odstoupení od souhlasu nemá vliv na správnost zpracování dat v období před jeho odebráním.

f) Pro odesílání personalizovaných marketingových zpráv na webových stránkách obchodu, například ve formě návrhu na nákup zboží pomocí profilování. Zprávy budou připraveny na základě analýzy Vašich nákupů - základ pro zpracování vašich údajů v tomto případě bude oprávněný zájem Administrátora spočívající v prodeji zboží nabízeného v obchodě.

g) Pro marketingové účely - na doručovací adresu, kterou jste zadali, můžeme příležitostně zaslat informace o nabídce obchodu www.albron.cz , nebo o nabídce našich obchodních partnerů. Základem zpracování Vašich údajů v tomto ohledu bude náš oprávněný zájem našich nebo našich partnerů o obchodování se zbožím uvedeným v nabídce. Můžete kdykoliv odvolat souhlas proti zpracování vašich osobních údajů a my zanecháme činností spojené se zasíláním marketingových materiálů. Odvolání můžete provést skrze kontakt uvedený výše. 

h) Na statistické účely pro vnitřní potřeby Administrátora - v tomto případě bude základem pro zpracování oprávněného zájmu administrátora spočívajícím v shromažďování informací týkajících se rozvoje činností a přizpůsobování služeb potřebám uživatelů Obchodu.

i) S cílem potvrdit plnění našich závazků a uplatnění nároků nebo obrany vůči nárokům nebo odhalení podvodu - základem zpracování vašich údajů v tomto případě bude oprávněný zájem Administrátora, kterým je ochrana práv, potvrzení plnění povinností a získání v tomto ohledu přímé platby od klientů Administrátora.

Vaše údaje předáme subjektům, které s námi spolupracují při plnění smlouvy o prodeji zboží, které jste koupili:

a) V závislosti na tom, jaký způsob dodání zboží si vyberete, sdílíme vaše údaje potřebné k dodání zboží jednomu z následujících subjektů:

• DPD CZ s.r.o
• Zásilkovna s.r.o.
• Česká pošta, s.p.

• Ostatní subjekty, které budou v budoucnu poskytovat služby dodání zboží, které jste koupili v obchodě.

b) V závislosti na výběru způsobu platby za zakoupené zboží budeme sdílet vaše údaje nezbytné pro výběr nebo platbu za zakoupené zboží následujícím subjektům:

• Jedna z výše uvedených kurýrních společností, pokud jste jako způsob platby za vybrané zboží zvolili "dobírku"
• Platební brána provozovaná Československou Obchodní Bankou, a.s. - pokud jste si jako způsob platby zvolili platbu kartou online
• Dalším platebním operátorům, se kterými budeme spolupracovat, aby získali platbu za zboží, které jste si zakoupili.

c) Pokud jste souhlasili s přijímáním obchodních informací na zadanou e-mailovou adresu nebo telefonním čísle, které jste poskytli, vaše údaje sdílíme subjektům poskytujícím na naši žádost službu odesílání obchodních informací, jako například:

COFIS CZ, s.r.o.
Aira GROUP, s.r.o.

e) Vaše osobní údaje můžeme sdílet i jiným subjektům z výše uvedených kategorií, se kterými budeme spolupracovat.

Osobní údaje, které jste poskytli, budou zpracovány v období:


a) Nezbytném pro splnění smlouvy o prodeji jakož i Vašich nároků na reklamaci, jakož i potvrzení plnění našich závazků a uplatnění nároků nebo obhajoby vůči nárokům, které mohou být směrovány proti nám - ne však déle než 15 let od data, kdy jste nám poskytli Vaše údaje,

b) V případě, že nahlásíte požadavek na smazání Vašeho účtu v obchodě, můžeme Vaše údaje zpracovat v době potřebné k potvrzení plnění našich závazků a uplatnění nároků nebo obhajoby proti nárokům, které by mohly být namířeny proti nám - ne však déle než 15 let od data, kdy jste nám poskytli vaše údaje.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

a) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

b) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečením hesly, použitím antiviru a uzamykatelných prostor.

c) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Používáme řadu IT a organizačních bezpečnostních opatření k minimalizaci rizika úniku dat, jejich zničení, rozpadu, jako je: systém firewall, antivirové a antispamové bezpečnostní systémy, interní procedury přístupu, zpracování a nouzová obnova dat a záložní systém, který funguje na mnoha úrovních. Náš obchod zajišťuje velmi vysokou úroveň zabezpečení, používáme vysokou úroveň šifrování připojení HTTPS/SSL v souladu s nejlepšími osvědčenými postupy, spolupracujeme s pečlivě vybraným poskytovatelem hostingu, který má certifikáty řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System) podle ČSN  ISO/IEC 27001:2014.

Nezapomeňte však, že používání internetu vždy přináší riziko určitých bezpečnostních incidentů, ale ujišťujeme Vás, že díky zavedeným postupům pravidelné revize a aktualizace systémů IT a aktivnímu sledování kritických systémových bodů chceme co nejvíce omezit toto riziko.

 

Vaše práva 

Podle GDPR, máte v souvislosti s přenosem Vašich osobních údajů řadu práv, jako například:

a) Právo vědět, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány – pokud máte dotazy ohledně toho, zda a jak zpracováváme Vaše údaje, kontaktujte nás prostřednictvím emailu na adresu obchod@albron.cz
 .

b) Právo na přístup a aktualizaci dat – máte vždy přístup k Vašim osobním údajům na Vašem účtu na obchod@albron.cz
. Údaje, které jste nám poskytli, můžete upravovat a aktualizovat. Pokud jste si v Obchodě nevytvořili účet, kontaktujte nás prostřednictvím emailu obchod@albron.cz s žádostí o přístup k Vašim údajům – poskytneme Vám informace, které Vaše údaje zpracováváme a aktualizujeme.

c) Podle pravidel stanovených v GDPR máte také práva k: 


• Vymazání údajů – pokud chcete, abychom přestali zpracovávat Vaše údaje, můžete svůj účet na obchod@albron.cz
  smazat nebo nás o smazání požádat. Nezapomeňte však, že toto právo není absolutní a můžeme odmítnout smazání Vašich údajů, pro které máme právní základ k jejím zpracováním, (např. plnění zákonné povinnosti, uplatnění nároků nebo obhajoby proti nárokům, které by mohly být namířeny proti nám)
Žádosti na omezení zpracování Vaších údajů.
• Nahlášení námitek pokud jde o zpracování Vašich údajů, je-li základem pro zpracování oprávněný zájem Administrátora nebo plnění úkolů ve veřejném zájmu.
• Odvolání souhlasu, pokud jsou údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu.
 

• Přenesení údajů, pokud je zpracování založeno na smlouvě nebo Vašem souhlasu. 

 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Kdy Vám odpovíme?

Pokusíme se co nejrychleji zrealizovat Vaše žádosti a zodpovědět Vaše dotazy ohledně osobních údajů. V každém případě byste měli obdržet zprávu nejpozději do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti. Během tohoto období Vám poskytneme odpověď nebo Vás budeme informovat o prodloužení lhůty a vysvětlení důvodů. Pokud budeme mít pochybnosti o tom, zda skutečně Vy provádíte konkrétní požadavek, můžeme Vás požádat o další otázky k ověření Vaší totožnosti.

 

Závěrečná ustanovení

a) Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

b) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2019. 

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy umísťujeme na Váš počítač, tak jako ostatně většina velkých internetových stránek.

 

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

 

Jak se cookies používají?

Cookies nám pomáhají při zlepšování služeb, které vám náš obchod poskytuje. Některé jsou dokonce naprosto nezbytné pro správnou funkčnost naší stránky.

 

Naprosto nezbytné cookies např. umožňují:

- zapamatovat si, jaké zboží máte vložené v nákupním košíku

- zapamatovat si, v které fázi je se Vaše objednávka zrovna nachází

 

Jak upravit využívání cookies

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobné informace uvádí stránky aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači, a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na Váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.


Souhlasím

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Dalším využíváním techto webových stránek souhlasíte s jejich využíváním.